ร่วมกรอกคะแนนจากรูปภาพหน้าหน่วยเลือกตั้ง
ให้เป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อนับคะแนน
โดยภาคประชาชน

icon ร่วมกรอกคะแนน
หรือ
เลือกหน่วยเลือกตั้ง